ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075, Fax: +36 1 422 0698 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Szolgáltatások   Szakszerviz   Tűzoltó vízforrások ellenőrzése

Tűzoltó vízforrások ellenőrzése

Tűzoltó vízforrások ellenőrzése

A tűzoltó vízforrás ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.
Új építésű épületek használatba vétele előtt a tűzcsapok kifolyási- és statikus nyomását kell mérni amelyről jegyzőkönyvet kell kiállítani.
A tűzcsapokat legalább félévenként kell felülvizsgálni, évenként pedig teljes körű felülvizsgálatot kell végezni rajtuk.
Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomás-próbázni. Medencék, tartályok és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

Ajánlatkéréshez kattintson ide!


Tűzoltó vízforrások előírásai

A Belügyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról:

II. FEJEZET

A Tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata

33. § A tûzoltó-vízforrások üzemképességérõl, megközelíthetõségérõl, fagy elleni védelmérõl, az elõírt rendszeres ellenõrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (e fejezet vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzésérõl az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelõs szervezet gondoskodik.

34. §
(1) A felülvizsgálatot végzõ személy tûzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.
(2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetésérõl az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelõs szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tûzoltó-vízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

(3) Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelõs szervezet a tûzoltó-vízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végzõ személy kötelessége.

(4) A tûzoltó-vízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a tûzoltó-vízforrás egyértelmû azonosítását,

b) a felülvizsgálat idõpontját,

c) a felülvizsgálatot végzõ nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, és

d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

35. § A tûzoltó-vízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végzõ személy minden esetben

a) megvizsgálja

aa) a tûzoltó-vízforrások jelzõtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

ab) az elõírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,

ac) értelemszerûen a (szabadtéri) tûzoltó-vízforrásoknak az év minden szakában (tûzoltógépjármûvel történõ) megközelíthetõségét, a szerelvények hozzáférhetõségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerû használhatóságát, és
ad) a korrózió elleni védelem épségét, és

b) elvégzi

ba) a vízhálózatról mûködõ tûzoltó-vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyezõdésektõl mentes víz megjelenéséig, és

bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelõs szervezet írásbeli értesítését.

36. §

A falitûzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

37. §

(1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tûzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraz tûzivíz-vezeték rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni.

(2) A száraz tûzivíz-vezeték rendszer féléves felülvizsgálata során a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végzõ személy ellenõrzi

a) a betáplálási pont tûzoltógépjármûvel történõ akadálytalan megközelíthetõségét,

b) a száraz felszálló-vezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelû csonkkapocs meglétét,

c) a szekrények akadálytalan megközelíthetõségét,

d) az ajtók értelemszerû és megfelelõ mûködését,

e) a szerelvények épségét, mûködtethetõségét,

f) a szekrényben a tûzcsap és a rászerelt „C” jelû csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét,

g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetõséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét, és

h) a csõvezeték légteleníthetõségét.

(3) A felülvizsgálatot végzõ személy a tapasztalt hiányosságok esetén intézkedik az üzemszerû állapot visszaállítására.

(4) A tûzcsapszekrénybõl az oda nem illõ tárgyakat a felülvizsgálatot végzõ személy eltávolítja.

(5) A teljes száraz tûzivíz-vezeték rendszer nyomáspróbája 5 évenként vízzel történik, a próbanyomás értéke – a betápláló csonknál mérve – 1,5 MPa, a nyomáspróba alatt az elzáró szerelvényeknél minimális csepegés megengedett.

(6) Talajszint alatti, és nehezen megközelíthetõ területek védelmére kialakított száraz tûzivíz-vezeték rendszer féléves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végzõ személy az általános feladatokon felül ellenõrzi a tûzvédelmi hatóság által elõírt csatlakozási lehetõségek meglétét, megfelelõségét.

38. §
(1) Föld alatti és föld feletti tûzcsapok esetében (a továbbiakban: tûzcsapok) az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása elõtt legfeljebb 30 nappal készült, a legkedvezõtlenebb fogyasztási idõszakban végzett, a tûzcsapok vízhozamának mérésérõl felvett vízhozam mérési jegyzõkönyvvel igazolni kell az elõírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tûzcsapok egyidejû mûködésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozam mérés csak a vízhálózatból kiveendõ vízmennyiségre vonatkozik.

(2) A tûzcsapokat legalább félévenként a gyártó elõírásai és a 35. §-ban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körû felülvizsgálatot kell végezni.

(3) A föld feletti tûzcsapok éves teljes körû felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végzõ személy ellenõrzi

a) a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét,

b) a tömítések épségét, állapotát,

c) a kupakkapcsok állapotát, szerelhetõségét,

d) tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát,

e) az elveszés elleni biztosítás meglétét,

f) a biztonsági ház(ak) állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,

g) a kupakkapcsok levétele után a tûzcsap szelep mûködtetésével a tûzcsap üzemképességét,

h) a tûzcsapban mérhetõ statikus nyomást,

i) mindkét csonkon egyidejûleg mérve a kifolyási nyomást, és

j) a víztelenítõ rendszer mûködését.

(4) A föld alatti tûzcsapok féléves felülvizsgálatakor a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végzõ személy elvégzi

a) a tûzcsap környezetének tisztítását,

b) a tûzcsapszekrény nyithatóságának ellenõrzését,

c) a tûzcsapszekrény kitisztítását,

d) a fejszerelvényt védõ fedél vagy menetes zárósapka állapotának, és föld alatti tûzcsapkulccsal történõ nyithatóságának ellenõrzését,

e) a ház és a szelep szivárgásának ellenõrzését,

f) a víztelenítõ rendszer ellenõrzését, és

g) a csatlakozó menet zsírzását.

(5) A föld alatti tûzcsapszekrény nyithatóságának ellenõrzése úgy történik, hogy közben a nyitott fedél nem akadályozhatja a tûzcsap mûködtetését.

(6) A föld alatti tûzcsapok éves teljes körû felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végzõ személy ellenõrzi

a) a csatlakozófej állapotát, idomszerrel a menet épségét, a tömítõ felület állapotát,

b) üzempróbával a tûzcsap mûködését,

c) a tûzcsapban mérhetõ statikus nyomást,

d) a tûzcsap kifolyási nyomását, és

e) a víztelenítõ rendszer mûködését.

39. §
(1) A szerelvényszekrények és szerelvényei (tartozékai) legalább félévenkénti felülvizsgálatáról, és évenként teljes körû felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelõs szervezet gondoskodik.

(2) A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei, a tûzveszély és kockázat figyelembevételével történik. A legalább félévenkénti felülvizsgálat a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon túl kiterjed arra, hogy

a) a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó mûszaki követelmény elõírásait,

b) a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e,

c) a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztõ szilárd és a célnak megfelelõ-e,

d) a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e,

e) az elõírt szerelvények (tartozékok) megtalálhatók-e,

f) a szerelvények (tartozékok) rögzítettek-e, és

g) van-e megfigyelhetõ hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvényszekrényen, akár a benne lévõ szerelvényeken (tartozékokon).

(3) A felülvizsgálatot végzõ személy ellenõrzi a tárolt szerelvények (tartozékok) és a szerelvényszekrény sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlõket áthajtogatja, az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenõrzi a tömlõ állapotát, és a korrodált vagy sérült szerelvényrõl (tartozékról) írásban értesíti az üzemben tartásért felelõs szervezetet.

(4) Az éves teljes körû felülvizsgálat során a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon és a (2)–(3) bekezdésekben elõírt féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végzõ személy

a) ellenõrzi

aa) a szerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények (tartozékok) állapotát,

ab) a föld alatti vagy föld feletti tûzcsapkulcs, vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelõsségét és biztonságos használhatóságát gyakorlati próbával, a kulcsokon rendellenes deformáció, repedés nem megengedett,

ac) az állványcsõ mûködtethetõségét vagy az áttétkapocs állapotát, és

ad) a sugárcsõ biztonságos és könnyû mûködtethetõségét,

b) elvégzi a szerelvényszekrényen és a szerelvényeken (tartozékokon) a gyártó által elõírt karbantartásokat, és

c) a vizsgálat során nem megfelelõnek minõsített szerelvényekrõl (tartozékokról) írásban értesíti az üzemben tartásért felelõs szervezetet.
40. §
(1) A szerelvényszekrények azon szerelvényeit (tartozékait), amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve 5 évenként nyomáspróbának kell alávetni.

(2) A szerelvényszekrényben elhelyezett tömlõszerelvények nyomáspróbája, és annak jelölése feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.
41. §
(1) A föld alatti tûzcsaphoz elhelyezett állványcsövön az öt évenkénti nyomáspróba alkalmával illeszkedési próbával ellenõrizni kell a csatlakozó menet épségét, a föld alatti tûzcsap kifolyócsonkjával egyezõ csonkra függõleges helyzetben felszerelt állványcsövön a szerelvények zárt állásában 1,0 MPa túlnyomású vízzel tömítettségi próbát kell végezni, a vizsgálat eredményes, ha 2 perc vizsgálati idõ alatt a kiömlõ ágakon és az állványcsõ egyéb részein szivárgás nem tapasztalható.

(2) A szerelvényszekrények szerelvényei (tartozékai) felülvizsgálata és annak dokumentálása feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

(3) A szerelvényszekrények szerelvényei (tartozékai) felülvizsgálata ideje alatt a tûzvédelmi szabályok feleljenek meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtson.

42. §
(1) Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körû felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelõs szervezet gondoskodik. Továbbá gondoskodik azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.
(2) A féléves felülvizsgálat során a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végzõ személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep mûködõképességét, fûtött víztárolók esetén a fûtési rendszer mûködõképességét.
(3) Szükség esetén a felülvizsgálatot végzõ személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékû szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényérõl írásban értesíti az üzemben tartásért felelõs szervezetet.
(4) Szükség esetén a felülvizsgálatot végzõ személy a fémbõl készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességérõl írásban értesíti az üzemben tartásért felelõs szervezetet.

43. §
(1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körû felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végzõ személy elvégzi

a) a víztároló tisztítását,

b) a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,

c) a szívóvezeték nyomáspróbáját,

d) a fémszerkezetek festését, és

e) a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.
(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,5 MPa, idõtartama 5 perc, a nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.

(3) Egyéb víztároló (víztornyok, vízmûvek tárolói) esetén a szívócsõ megléte, karbantartottsága, a tûzoltásra tartalékolt (elõírt) víz megléte és a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetõsége félévenkénti ellenõrzésérõl a fenntartó gondoskodik.
(4) A természetes vízforrások (pl. folyó, patak, tó) mint tûzoltó-vízforrások felülvizsgálatakor az elõírásokat értelemszerûen kell alkalmazni.