Munkavédelmi bejárások

Munkavédelmi bejárások

A munkavédelmi bejárás két féle lehet: eseti és rendszeres.

Az eseti bejárás vizsgálat nem helyettesíti a munkáltató jogszabályban meghatározott kötelezettségét a munkavédelmi szakember foglalkoztatására vonatkozóan. Ide tartozik egy berendezés gép, technológia stb. vizsgálata, üzembe helyezése. A rendszeres munkavédelmi bejárásoknál a munkáltató munkavédelmi kötelezettségeinek megvalósulását ellenőrizzük. A bejárás alkalmával feltárt hiányosságok, tapasztalatok jegyzőkönyv formájában kerülnek rögzítésre a hiányosságok megszüntetésére tett javaslattal. A munkáltatónak a tevékenysége folytatása során a jogszabályokba meghatározott időtartamra a tevékenysége és az alkalmazotti létszám függvényébe köteles munkabiztonsági szakembert foglalkoztatni. A munkavédelmi szakembert nem kötelező alkalmazotti viszonyba felvenni, megbízási szerződéssel lehet külső szakembert, szakcéget is felkérni.
Kérjen ajánlatot!

 Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel előírja, hogy:

57.§

 1. A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani.
 2. Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás – ideértve a 8. §-ban előírtak végrehajtását is – az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható. E foglalkoztatás – függetlenül a formájától – nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól.
 3. Az előző bekezdésekben meghatározott személy feladata különösen

 

 1. a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése [21. § (3) bekezdés];
 2. az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [23. § (1) bekezdés];
 3. közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében [23. § (2) bekezdés];
 4. közreműködés mentési terv készítésében [45. § (1) bekezdés];
 5. a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása [54. § (1) bekezdésének g) pontja];
 6. közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében [54. § (2) bekezdés], a munkavédelmi oktatásban (55. §);
 7. az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása (56. §);
 8. a munkabalesetek kivizsgálása (64. §);
 9. a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.