HÍRARCHÍVUM

Távmunka munkavédelmi szempontú megközelítése

Távmunka munkavédelmi szempontú megközelítése

Mi a távmunka?

A távmunkavégzés keretében a munkavállaló a munkáját rendszeresen, a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen – általában lakhelyén –, számítástechnikai eszközök útján végzi.

A bedolgozói munka, az alkalmankénti otthon végzett munka nem tekinthető távmunkának. A távmunka tipikusan szellemi munkafolyamatok végzésére értendő.

A távmunkavégzéssel történő foglalkoztatásról meg kell állapodni a munkaszerződésben. A távmunkavégzés rendszeres (időben és foglalkoztatásban) jellegű.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése az Mvt. 2. § (2) bekezdése értelmében – így távmunka esetén is – a munkáltató felelőssége, amelyet nem érintenek a munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei.

A távmunka során alkalmazott munkaeszközök

A távmunkavégzés során meghatározható, hogy a munkavállaló milyen munkaeszközöket biztosíthat saját maga számára. Ennek ellenére a munkáltató a munkavállalóval kötött ezirányú megállapodással nem mentesül az Mvt. 2. § (2) bekezdésében foglalt objektív felelőssége alól, tehát meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló által beszerzett, illetve igénybe vett munkaeszközök megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményének, mert csak így tud a jogszabályi kötelezettségének eleget tenni.

A munkaeszköz állapotának vizsgálatához (beleértve a dokumentációk, megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, az üzemeltetéshez szükséges utasítások megléte), karbantartásuk megvalósulásáról a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakember bevonása is szükséges.

A távmunkavégzés helyszíne

Az Mvt. 87. § 5. pontja alapján munkahelynek minősül minden olyan szabad vagy zárt tér, ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló abban állapodnak meg, hogy a munkavállaló saját otthonában végzi rendszeresen a munkáját, akkor az a hely, ahol ezt a tevékenységet folytatja munkahelynek tekintendő, függetlenül attól, hogy az nem a munkáltató székhelye, telephelye, illetve nem áll a munkáltató közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt.

Kockázatértékelés

Az Mvt. 54. §-ában foglaltak alapján a munkáltatónak minden általa végzett tevékenység vonatkozásában el kell végezni a kockázatértékelést, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, valamint a munkahelyek kialakítására, mely alól a távmunkavégzés kockázatai sem jelentenek kivételt.

Munkavédelmi oktatás

A távmunkavégzés jellegére tekintettel ugyancsak szerepe van annak, hogy a munkáltató a kockázatok felmérésének eredménye alapján, a munkavégzés megkezdése előtt a munkavállaló munkavédelmi oktatása során térjen ki a távmukavégzés során felmerülő veszélyekre és hívja fel a figyelmet az együttműködés fontosságára.

Távmunkavégzés során történt baleset

A munkatevékenységet és a munkahelyet célszerű úgy körülhatárolni, hogy az egyértelműen azonosítható legyen. Amennyiben tehát a munkavállaló a tevékenységét a megjelölt 2-4 m2 -es helyen végzi, úgy az őt csak ezen a munkaterületen érő baleset olyan balesetnek tekintendő, mely a munkavégzés során, azzal összefüggésben következik be, így munkabalesetnek minősül.

A munkáltató ellenőrzési jogának gyakorlása az Mt. szerint

A felek a munkaszerződésben megállapodhatnak a munkáltató ellenőrzési joga gyakorlásának módjáról és feltételeiről. Eltérő megállapodás hiányában ugyanakkor a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot.

 

Írta: Gál Szabolcs
tűz- és munkavédelmi előadó

2017.09.12.